اعلام نتایج

لیست نمرات
نام زبان آموز تاریخ UseOfEnglish Listening Speaking Reading Writing
سام محبتی 1393/12/01 31 32 160 31 33
مسعود احراری 1393/12/01 15 10 140 10 16
ایلیا حکانی 1393/12/01 26 24 160 22 26
ماهان اکبری 1393/12/01 29 30 160 30 32
داود عاشوری 1393/12/01 33 30 165 32 33
بهار فلاحت پیشه 1393/09/14 28/50 17/50 - 17/50 33/50
ملیکا تفته 1393/12/01 32 30 173 32 34
هانیه خلیلی 1393/12/01 19 18 160 21 24
نادیا محمدمرادی 1393/09/14 18/50 16/50 - 13/50 26/50
کیمیا بهزاد 1393/12/01 18 17 - 17 21
مرضیه اصل قاسمی 1393/12/01 33 32 173 31 34
شکیبا کمالی نژاد 1393/12/01 31 27 - 31 33
دریا کشاورزی 1393/12/01 32 31 172 31 37
مارال امن زاده 1393/12/01 20 21 140 22 21
هلیا رستمی 1393/12/01 19 18 160 20 22
منصوره میرافضلی 1393/12/01 24 22 - 24 23
سپیده یوسف رشیدی 1393/09/14 16/50 26/50 - 21/50 35/50
یاس نعمت جو 1393/12/01 23 21 - 22 21
ترمه اصغربیگی 1393/12/01 18 17 140 16 20
شایان کروبی 1393/12/01 29 31 173 30 33